is toegevoegd aan je favorieten.

De verloskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 16*1 )

vrij kleen, en fcheen, na de verlosfing, Hechts zes k agt lijnen uitgeftrektheid te hebben. De kraakbeenige vereeniging wierd van boven naar beneden doorgefneden; maar zulks ging met zoo buitengemeen veel moeite gepaard, dat men genoodzaakt wierd, de doorfnijding verfcheiden maaien te hervatten; als of men zaagde te werk te gaan, en met de regterhand fterk op den rug'van het fcalpel te drukken, hetwelk in de linkerhand gehouden wierd. De tegenftand welken men aantrof deed mij vermoeden, dat men in een der fchaambeenderen zeiven fneed, en indedaad, het linker fchaambeen wierd, twee lijnen, of daaromtrent, bezijden de kraakbeenige vereeniging, doorgefneden, zoo als in de eerfte afbeelding van de zeventiende plaat gezien word : welke afbeelding ik naar het ftuk zelf, zoodanig het heden nog in mijn kabinet berust , heb doen vervaardigen. Naauwlijks was deze doorfnijding gefchied, of de beenderen weeken een weinig van elkander, welke vaneenwijking met een zacht gekraak, naar dat van het ontfpannen eener veer gelijkende, verzeld ging. In hetzelfde oogenblik zag men, tusfchen de vaneengeweebené beenderen , een zwartachtig , aderlijk bioed, als bruisfehend , uitfpatten , hetwelk zich met groote droppelen over de omliggende deelen verfpreidde , zoo, dat de vrouw , in minder dan twee minuuten, ten minfte twaalf a vijftien oneen bloeds verloor.

2063. Mij aan de linkerzijde der vrouwe geplaatst hebbende, ging ik, beide met mijnen W. Deels II. Slak. L vip-