Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de non dige voorzorg, wanneer men dezeke i) i dei dood der vrouwe verrigt.

(08) Journal des Savans, de Janvier, 1749.

( 222 )

der Keizerlijke fnede bloot te ftellen, als mede de buiten - baarmoederlijke zwangerheden, kunnen dezelfde hulp vorderen; dan, men zoude zich bedriegen, de kunstbewerking, waarover wij fpreeken, in alle die gevallen tebaat te nemen, in dewelken men dezelve, fints korten tijd, heeft aanbevolen.

2097. Deze kunstbewerking kan zoo wel aan eene levende als aan eene doode vrouwe verrigt worden. Daar dezelve veel oplettendheid, met opzicht tot de eerfte, vordert, moet men, betrekkelijk de tweede,, niet geheel zorgeloos te werk gaan: naardien men fomtijds, in het oogenblik van haar verfcheiden, groote moeite heeft om te beflisfen of zij waarlijk dood is, dan niet. Indien men het doen der kunstbewerking zoo lange uitftelde tot dat men de zekerfte tekenen van den dood befpeurde, zoude zij het kind geen voordeel aanbrengen, dewijl hetzelve, in zijne omwindfels befloten zijnde, de moeder niet lange kan overleven; terwijl men aan den anderen kant, deze laatfte niet aan eenen onvermijdelijken dood moet opofferen, wanneer zij misfehien flechts fchijnbaar geftorven is.

2098. Zij, welke in het geval zijn van foortgelijke kunstbewerkingen uit te oeffenen, kunnen de waarneming van den Heere R10 audeatjx, Vroedmeester, en Chirurgijn aide ■ Major der Hospitaalen van Douai, zich niet te dikwijls herinneren (98): welke

Sluiten