is toegevoegd aan je favorieten.

De verloskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 319 )

bewerking af gerekend, haar werk op het land hervatten. Deze vrouw , zich, in het volgend jaar, weder zwanger bevinden, de, onderging hetzelfde toeval; het kind drong weder in deszeifs geheel tot in de buiksholligheid door; terwijl de Heer Lam. bron. bij het geval tegenwoordig, de buik. fnede, ten tweedemaal, aan haar uitoeffende, toen niet langer daarmede vertoevende, dan noodig was om de vrouw de Roomfche Kerkgerechten te doen toedienen. Het kind gaf, geduurende een half uur, eenige tekenen van leven en dc kunstbewerking hadt geene dan zeer ligte gevolgen. Vrouw Du. mont wierd weder zwanger, en verloste natuurlijk van een welvaarend kind.

2181. De kunstbewerking, waarover wij fpreeken, is het eenig middel niet, hetwelk de vrouw, wier baarmoeder, door de poogingen van den baarensnood, geberften is, kan redden: de natuur, onophoudelijk met de befcherming van ons. leven beezig, red fomtijds dat dier ongelukkige, nadat zij gevaaren op gevaaren heeft doorgeworfteld, en gebruikt daartoe geene andere middelen, dan die, welken wij, bij 'gelegenheid dat wij over de buiten-baarmoederlijke zwangerheden handelden, hebben aangewezen. Dan, de goede gevolgen, welken de buikfhede,. voor de vrouwe, ingevalle van eene verfcheuring der baarmoeder, gehadt heeft, en. waarvan wij de voorbeelden zoo even hebben bijgebragt, bewijzen niet minder, dan die, welken men 'er in buiten-baarmoederlijke zwangerheden van heeft getrokken, den voorrang