Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A A N H A N G Z E „-L. 22>3

Waarfchynlyk is dit merkwaardig opfchrift uit den Tempel der Cybele te Cuma. Het behelst het befluit van de Raadshcercn (*) van Cuma, waarby ze een nieuwen Priester voor die Godin verkoren hadden. Deze moest goedgekeurd worden door het Collegium quindccim virorum facris faciundis (f). Deze goedkeuring is hier by gevoegd. Aller byzonderst zyn de uitdrukkingen in de Acte van goedkeuring van dit Collegie. Den nieuwen Priester word de Vryheid ge-

ge-

(*) De Raadsheeren in de buiten Steden, wierden in onderfcheiding van de Senatoies te Rome, Decuriones genoemd. Ik heb bet daarom door Raadsheeren vertaald, dewyl in 't oorfpronkelyke de Latynfche naam gevonden word.

De Vertaaler.

(f) Dit Collegie wierd 't eerst gefticht door Tarquinius. Toen deze Koning (volgens het Gefcbiedverhaal,) de Sibyllinifche Boeken van de Sibylle ontfangen had beval zy hem dezelve naauwkeurig te bewaaren. Hierop verdween zy. Hy droeg dien last terftond aan twee perfoonen op, aan welke

hy twee dienaars en helpers toevoegde. Na het eindigen

van de Koninglyke Hcerfchappy in Rome, in het Jaar 386 na de (lichting van Rome wierden hiertoe tien perfoonen benoemd , vyf van den Adel en vyf uit het Volk. Llvius l. VI. c. 37. 42. Naderhand kwamen 'er nog vyf perfoonen by; maar, wanneer is geheel onbekend, tot dat es. sar 'er nog één byvoegde. Dio Casf. I. 42. 51. Hun werk beftond in het nazien der Sibyllinifche Boeken, zo dikwerf de Raad dit nodig oordeelde. Dit bericht geeven 'er oudheidkundige van. Dan uit dit Monument blykt tevens dat deze mannen hzt recht en gezag hadden om deze of geene perfoonen in de PriesterJyiie waardigheid te bevestigen.

De Vertaaler.

P

Sluiten