Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II?, REIZE VAN PALERMO

Men zou zelf de Siciliaanfche Taal eene afftammeling van de dorifche kunnen noemen ; want tusfehen dit en het zuiver toskaansch is omtrend hetzelve onderfcheid als tusfehen de attifche cn dorifche tongval; ook zyn 'er in Sicilië veele griekfche en misfchien ook dorifche woorden overgebleven , vooral in het binnenfte gedeelte van het eiland, waar alles uit gebrek aan verkecring met vreemdelingen, meer op den ouden voet is gebleven. Half weg tusfehen Trepani en Mazara ontdekt men in Zee niet verre van het ftrand eenige kleine Eilanden. Op een van dezelve lag het oude Morya, eene der oudfte Karthaginenfifche Volkplantingen. — Thans is 'er niets meer van overgebleven, dan alleen een punisch opfchrift, het welk men voor eenige Jaaren in de aarde heeft gevonden. Marfala,by de ouden Lylybaeum genaamd,liet ik aan myne rechterhand liggen 3 ik zagflechts van eene hoogte af de gelegenheid van deze ih den punifchen Oorlog zo vermaarde landftreek. — Tegen den Avond kwam ik eindelyk te Mazara, 't welk zes mylen van Trapani en één van Marfala ligt. De Stad was oudtyds weinig bekend, 't was toen flechts een Burg die by het aloude Selinus behoorde; men vind voor het eerst van haar gewag gemaakt in den eerften punifchen Oorlog, toen een Veldheer der Karthaginenfen dezelve veroverde. Onder de heerfchappy der Saraceenen wierd zy tot eene Stad verheven. — Echter beweeren de inwooners tegen alle rede en waarfchynlykheid aan , dat het aloude en prachtige Selinus , wiens overblyfzels eenige mylen van daar gevonden worden, op deze plaats zou gelegen hebben. Dan het is het niets vreemds by de Sieiliaanen, dat deze of

geo

Sluiten