Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3° HISTORIE van

II. Daarenboven het uitfterven van de Caroline}. Eoik. fche ftam, wanneer het Ryk van Frankryk geheel afgeII. fcheurd, en de KeizerJyke waardigheid verkieslyk werd ï°Tfd is zekerlvk een even 20 geschikt tydperk voor een bis' toriefchryver, om 'er zyne gefchiedenis mede aantevangen, als de regeering van Otho, wanneer het Ryk de ltaliaanfche Staten wederkreeg.

Ofschoon de Opvolgers van Karei de Groote het ryk werkelyk bezeten hebben met het regt van erflyke opvolging van den Vader op den Zoon , verzekerden zich echter deeze Vorften gewoonlyk van de toeftemming hunner Ryksgrooten, als eene bevestiging van hunnen laatften wil, op dat 'er geene verfchillen ontftaan mogten over de fchikkingen, die zy gemaakt hadden. Het geen nu in den beginne niet meer was dan eene Staatkundige toegeefiykheid in de Keizers, werd met den tyd uitgelegd als een voorregt van deze edelen , en van hier wordt het regt deezer Keurvorften afgeleid, door welken de Keizer bekleed wordt met de Keizerlyke waardigheid en magt. (e).

Dus door gewoonte gemagtigd , boden de Duicfche Edelen, na den dood van Lodewyk IP. te JVorms vergaderd , de Keizerlyke kroon aan Otho, Hertog van Saxen aan, welke die eer affloeg uit hoofde van zynen hoo gen ouderdom, en met eene hem byzonder eigen edelmoedigheid hun Coenraad, hertog van Frankenland en Hesfen aanbeval, die, fchoon zyn vyand, by hem bekend was als een vorst van verdienfte en bekwaamheid, inge-

vol-

en, Hesfen, Westphalen, Thuringen, Wetterau, Meisfen, Branden, burg, Pomeren, Rugen, Stettin , Ealftein, Ojjlenryk , Carinthie, Stiermark, Tyrol, Beyeren , de Grif ons, en in het algemeen alle ds landen, gelegen tusfchen deeze Provinciën, en der^elver onderfao. righeden. (i).

(i) Barre Hist. d'A.lemagne lom. III, p, 285.

(e) Heisf, Lib. II. j. j 53.

Sluiten