is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. XI{de} deel [...] behelzende de verdere Europische historie, en byzonderlyk die van het Duitsche ryk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Boek. II.

Hoofdst* II. Afd.

98o.

76 HISTORIE van

Uit hoofde van deeze plunderingen rukte Otho met zyn leger naar Italië. Zonder tegenftand te ontmoeten trok hy binnen Rome; van daar ging hy den vyand opzoeken, en waagde eenen veldflag, in welken de vyanden in den beginne in wanorde geraakten ; maar terwyl hèt krygsvolk der Romeinen en dat van Beneventumdeinsde herzamelden zig de Saraceenen, 't welk van zulk een gevolg was , dat het leger van Otho geheel verflaagen werd, en hy hoopeloos naar den zee - kant vluchtede, waar hy, een vaartuig hebbende aangetroffen, zich infcheepte, en aan de genade der golven overgaf. Het <?chip werd genomen door Zeerovers, die van zynen rang onkundig waaren, en hc-m te Sicilië apbragten,t waar hy, door de gemaklykheid, met welke hy de Gnekjche taal fprak, zyne vermeesteraars misleid hebbende , zich zeiven voor eene groote fomme gelds vry loste. O

Het duurde niet lang, of hy ligtede eene nieuwe krvssmagt, en hervattede den oorlog, gedurende welken de Saraceenen in Italië geheel werden uitgeroeid. Dan hy ftrafte niet flechts de laf hartigen, die hem ia het eerfte gevegt verlaten hadden, maar ook, daar hy ontdekt had, dat de inwooners van Beneventum zyne vyanden begunftigd , en hen zelfs van mondbehoeften voorzien hadden, liet hy zyn leger de Stad drie dagen lang uitplunderen, en deed haar vervolgens in kolen \eg

CtObeltnüs Perfona verhaalt, dat het een Grieksch Schip v) trOBELTwus r« be„even had; dat hy den Kapitain

Zr' b8<52 va,™ «Soïe Si had overihaald onfhen, door belofte van een e », Keizerin zich toen ber

S?^d^ïSfc^cf5d.ïp reeds op de reede voor anker Tag, de Kapitain nog in twyfel ftond, w« ^ «^h.I»

Kei-zei- deeze geleegenheid waarnam, om m zee te lprmgen, en mar land te. zwemmen6, waar hy door zyne gemalin en aanhangers ontvangen werd. (1)

(,') Goeel. Pers, Cosmad. Aet. VI. Cap. 49-