is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. XI{de} deel [...] behelzende de verdere Europische historie, en byzonderlyk die van het Duitsche ryk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

446 HISTORIE van

tt# van eenen Roomfche Koning eenigen tyd vertraagd werd ; Boek. maar, zo haast de rampen begonnen te verminderen, 11 hervatteden de mededingers hunne kuiperyen, en Hoofdst woelden met gelyken yver om den Keizerlyken throon. VII.Afd.Eindelyk echrer kwamen Petrus, aartsbisfchop van Mentz; Boudewyn, aartsbisfcnop van Trier, die ook graaf van Luxemburg en broeder van den overleeden Keizer was, Hendrik van Virnberg, aartsbisfchop van Keulen; Jan, Koning van Bohemen en zoon -an den laatften Keizer; Rudolph, paltsgraaf van den Rhyn en Lodewyk, herrog van Beieren, zvn broeder; Volmar, markgraaf van Brandenburg, Rudolph, hertog van Sa. Frederik,xen ■> zo°n van Albert II, en Erik, hertog van Nehrtog van der - Saxen, te Frankfort by een, om over de verkieOosten- zug van eenen Keizer te raadpleegen, by welke geleLodewyk.ëenheid 'er tussen de keurvorften eene fcheuring lenog Bankwam. * Die van Mentz, Trier, Bohemen en Bran. Beieren, denburg verklaarden zich voor Lodewyk, hertog van dingennaa; Beieren, die toen in de ftad was, terwyl de aartsbislyke hom fchoP van Keulen - de paltsgraaf en de hertog van Sa. leder van xea voor Frederik, hertog van Oostenryk, ftemden, hun wordt welke zich te Saxenhaufen, aan de overzyde der riaanhmSnenv^r' neder had plagen. Lodewyk begaf zich terftond verkenen naar Aken* waar hY door den aartsbisfchop van Mentz en ge- gekroond werd; de andere keurvorften geleidden Fr edekrtond. rik naar Bonn, waar hy de kroon ontving van den keurvorst van Keulen (g) Na deeze beide krooningen, legden.de twee Keizers zich toe, om de ryksfte»

den

(g) Struv. per. IX. Sect. V.

* Zeer verfchillende zyn de bersten aangaande dit verfchil tusfchen de keurvorften. In het verhaal, welk wy daarvan geven, hebben wy Heiss gevolgd die. zo 't fchynt, aile de fchryvers welken over dit onderwerp gefchreeven hebb.-n, vergeieeken, en het beste gezag gevolgd heeft.