Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van DRENTHE. 379

bodem in het tegenwoordige bewoonde Land, 1 fchynt te bewyzen. Ware het dus niet met de zaak gelegen, de wondervolle middelen en voorzorgen, om een overblyfzel van het menfchelyk en dierlyk gedacht te behouden, zouden nodeloos geweest zyn. Ook beneemt mozes hieromtrent alle twyfeling, door de uitdrukking de ganfche of Ac gehele Aarde (ggg), gelyk ook door zyne Heilige verzekering, dac alle hoge Bergen , die onder den ganfehen Hemel zyn, door het water van den Zondvloed bedekt wierden (hhh). Plato («0 en andere aloude Schryvers gewagen insgelyks van algemene overftromingen. Maar , behalven dit alles, is hec niec moeijelyk te berekenen, dat, in aanmerking genomen zynde de buitengewone vruchtbaarheid der Menfehen , in die oude tyden, het Aardryk, in een tydverloop van bykans zeventien eeuwen , wyd en zyd genoegzaam heeft kunnen bevolkt worden.

X. Dat'er, niet een eenig betoog, welk proef kan houden, uit Cosmologijche, of Wereldkundige waarnemingen afgeleid, voor een Praa» damitifchen Aardkloot kan worden geopperd, of het kan, door een onbevooroordeeld Mensch, op de gebeurtenisfen vóór, gedurende, en na den Zondvloed , insgelyks toepasfelyk gemaakt worden; terwyl het, intusfchen, onbetwistbaar is, dat, ten aanzien der meeste natuurlyke verfchynzelen, eene aan ons onbekende bewerking

(ggg) Boek I. Cap. VIII. vs. 3. (hhh) Boek ï. Cap. VII. »s. 9> hit) De Legib. Cap. ///. De Heer burtin verdedigd insgelyks de algemeenheid van den Zondvloed,

W. 334» „.

Bb 4

SATiwa-

LYKE HIS-

roRiE,enz»

Sluiten