is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van den jongen Anacharsis door Griekenland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JONGEN ANACHARS1S. 223

beginzelen , waaruit de bijzondere regels van zelfs zullen opkomen, en zich zonder moeite naar de omftandigheden zullen laten toepasfen. Het wezenlijke beftaat hier in, dat de Toonkunst en Ligchaamsoefening eenen gelijken invloed behooren te hebben op de opvoeding , en dat de oefeningen des ligchaams in eene behoorlijke evenredigheid tot die van den geest moeten ftaan, wijl de Toonkunst uit zich zelve den aard verwijft, dien zij verzacht (1), doch de Ligchaamsoefening denzelven verhardt en woest maakt, terwijl zij deszelfs moed vermeerdert. Door deze twee kunften te verbinden en ze door eikanderen te verbeteren, zal men in ftaat zijn, om in eene juiste evenredigheid de fnaaren eener te zwakke en te hevige ziel te verhoogen of te verlaagen ; hier door zullen onze krijgsluiden, moed en krachten met zachtheid en befchaafdheid paarende, in het oog hunner vijanden de geduchtfte ftrijders , en in dat der overige burgers de beminlijkfte luiden zijn (2}; doch om deze ge. lukkige uitwerking voord te brengen, zal men zich wachten, van niet nieuws in te voeren in het eenmaal aangenomene ftelzel van opvoeding. Men heeft gezegd , dat de regelen der Toonkunst te veranderen eene ondermijning van de grondwetten des Staatsbeftuurs zou fijn (3); ik voege 'er bij, dat men zich aan

het

(O de rep.t. a, L. 3 , p. 410. CO IJ- 'bid. L. 2, P. 37$. C3) W. ibid. L. 4, p. 424-

HOOFDST.

LIV.