is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert [...] 1780.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONLUSTEN in het VADERLAND. 119

bevond , Bedeftonden ingefteld , op eiken Dingsdag des avonds van 7 tot 8 uuren, beginnende met Dingsdag den 25: April: Op dat door de Predikanten der Stad de goedertierne ood, in de Kerk, niet alleen openlyk cn plegtiglyk zou worden gedankt voor zyne wyze en' aanbiddelyke befchikkingen ; terwyl de donkerde veruitziende omftandigheden , in ons Vaderland, niet flegts:van agteren geblceken waren , verftrekt te hebben tot wezendlyk welzyn van hetzelve in 't gemeen, maar voor-. ■si , in 't byzonder , hadden medegewerkt , om, in weêrwil der menigvuldige zonden en overtreedingen, die Stad uit haare diepe vernedering en ftaat van afhanglykheid, ten opzigte van het Huishoudelyk Regeerings-Beftier, te verheffen tot die Hoogheid en Vryheid, welke, hoe zeer dezelve wettig en alzins Conftitutioneel is, echter niet kon verkreegen worden zonder de hulpe en byftand van een Almagcig God: — Maar tevens ook den God onzer Vaderen eerbiedig en vuurig te fineeken, dat alle gevreesde onheilendoor zyne Vaderlyke zorge gunftig afgeweerd, en alzoo de oogmerken en onderneemingen tegen dier Stads Rechten en Voorrechten verydcld, en daartoe de goede Raadflagen van den Magiftraat en het Collegie der Gecommitteerden tiit de Burgery , en alle billyke poogingeu derzelven en der goede Burgery met zyne II 4- g^ed-

1780%