Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S3- OVER DE UITSTORTING

veroorzaakt te hebben , heeft zich dezelve in de holligheid des buiks uitgeflort, Te meer acht ik dit waarfchijnelijk , om dat de verfpreide of uitgeftorte melk fomwijlen zoo zichtbaarlijk eene roozige ontfteeking in het aangezicht, in de huid, of in het ribbenvlies , of de long te wege brengt; doch ook hier aan kan met geene waarfchijnelijkheid de zoo fchielijke oorzaak des doods worden toegefchree ven , waarom ik vermoed, dat een deel der melk naar de hersfenen en zenuwen gevoerd, de verwarring van 't verftand, en den vaardigen dood veroorzaakt heeft.

't Is waar, dat eene vaardige uitftorting van zog of melk Ceene ziekte, die te weinig gekend wordt), bij zwangere, eerst verloste of zoogende vrouwen doorgaans gevaarlijk is; en zoo deze zogverplaatzingen naar de hersfenen, naar de long, of binnen in het buikvlies zijn gericht, veroorzaaken zij niet zelden eenen vaardigen dood. In tegendeel, zoo deze verplaatfte melk zich nederlegt in deelen, welke noodzaaküjk tot het leven dienen, dan baaren zij langduurige en verdrietlijke ziekten en verzweeiingen, zoo als ik mijne verhandeling over de ontheuping of ontwrichting van het dijebeen, door inwendige oorzaaken, heb getoond; dan de nederlaagen, welke in den omtrek van de baarmoeder, in het bekken, naar de dijen, of naar den navel, enz. gericht zijn, vereifchen, zoo het fchijnt, eenen langeren tijd, meerdere kracht, en eene fterkere doorbreekende koorts, dan in onze lijderes heeft plaats gehad

De beroemde Franfche heeb en vroedmeester p u-

zos,

Sluiten