is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgezochte genees- en heelkundige mengelschriften, of Verhandelingen over gewigtige onderwerpen dier weetenschap en handkunst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afhaalen der. nageboorte. Qt

Dan, de mee recht beroemde H. van Deventer, wiens werk in alle taaien overgebragt, en in ieders handen is, fchijnt hier mede nog niet te vrede, maar beveelt uitdrukkelijk, dat men aanftonds , na- het handdaadig afhaalen van de nageboorte, de geheele hand, met een gedeelte van den ontblooten arm, andermaal in de baarmoeder moete brengen, niet alleen, om dezelve op deze hand te doen inkrimpen en fluiten; maar ook, om daarmede het in de baarmoeder uitgeilorte bloed te vatten, en naar buiten te brengen; als mede om de fcheeve helling, plooijen , rimpelen , enz. van debaarmoeder te recht te brengen; ja al ware het ook, dat de nageboorte van zelf en oogenbliklijk op het kind volgde, zoo wil hij nochtans de hand in de baarmoeder gebragt hebben , om te weeten , of 'er ook een tweede kind, of eenig ander vreemd Iighaam, 't welk ontlast moet worden, plaatshad (d).

Bijna alle de volgende fchrijvers, tot Smellie en Levret toe, erkennen dat de natuurlijke verlosfing van de nageboorte de volmaaktfteis, en wijzen 'er den juisten tijd, de teekenen, nevens eenige,met de natuur overeenllemmende, leerregels van aan; en nochtans toonen zij meerendeels zich zeiven te mistrouwen, wijl zij toch aanraaden, om de nageboorte, wanneer die, na eenige weinige oogenblikken, op de

ge-

Crf) Nieuw licht der vroedmeesters, derde druk, bladz, ïoo.