Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 N L E I D I N G. 13

taerii en eindelijk door den trap van vochtigheid, die 'er in heerscht. - Dit is de Ndtmrkundige Luchtftreek, die zeer dikwijls geen overeenkomst heeft met dc Aardrijkskundige, waar van wij voornaamelijk in dit werk fpree' ken zullen.

De Planten volgens de Natuurkundige Luchtftreek befchouwende, kan men op mtkomften hoopen. Want de Planten der warme Luchtftreeken, bloeijen in onze warme kasfeji, en wij vinden de Planten van Groenland en de' bevroren Luchtftreeken, niet alleen op de Alpifche en Pijrencefche Bergen, maar zelv op de Cordillieres, en dit geeft een fterk voorbeeld. Men ziet derhalven , dat het zelve Natuurkundig Klimaat dezelve Plant begunftigt of voortbrengt. 1 Tuwnefort geeft hier een doorlbPnd bewijs van : Hij vond op den Berg Ararat de Laplandfehe Planten; wat lager zulke, die in Zweedcn te huis hooren; en nog lager, zulke die in Frankrijk gfoeijen. Indien men alle de Planten vin Groenland niet op de Zwitzerfche of Amerikaanfche Alpen vindt, moet men 'er niet anders uit opmaken, dan dat veel al tweede oorzaaken, gelijk de grond, dc fctiaduw, en andere zaaken welke een plant vereischf, niet dezelve in Groenland, met die op die hoge Bergen zijn.

Ik wil hier maar alleen fpreeken van de verdeeling der Planten en in het vervolg van die der Dieren, gelijk wij dezelve thans zien Schoon de indruk van veele Indiaanfche Planten , die men op ftcenen en verhardde Aardens van het Noorden vindt zeer aanmerkelijke verfchijnzelenzi jn, zo maaken zij zo min het onderwerp mijner nafpooringen , als de beenderen

der

Sluiten