is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der duinen van het voormaalig gewest Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yruchtbaarmaaking der Duinen. 195

Vee, als ook de Gereedfchappen en Werk* tuigen.

Art. 40. Zoo wanneer hij, dit alles vooruitziende, voor het verhaten v:n zijne Af. deeling , boven het reeds geÖagte of verkogte van Vee of Werktuigen, nog meerder mogt veialïeneerd hebben, zal door den Publieken Aanklaager van zijn Resfort, volgens de gewoone Wetten van den Lande tegen Hem, als eens anders goed vervreemd hebbende, worden geprocedeerd.

Art. 41. Hij die bevonden Zal worderi zodanig Vee, Werktuigenen Gereedfchappen, als met een merk volgens Art. 38. gekentekend zijn, gekogt te hebben , zal dit alles aan de Directie moeten reftitüeeren, 'en daarenboven tienmaal de waarde van dit gekogte moeten vergoeden.

Art. 41. De Eigenaars zullen op gelijke wijze als bij de voorige Artikelen bepaald is, tegen de voorfchreeve Veralïenatie, waaraan zich hunne Colonisten zouden mogen fchuldig maaken, 'gefecureerd weezen, en dezeltde Wetten mogen inroepen: en zal ook een gelijk merk, de Eigenaars des begecrende , op het Vee, de Werktuigen eti Gereedfchappen voor hunne Colonisten geileld worderi.

Art. 43. Een Colonist van den Lande zal de BouwllofFen tot het oprichten van züne Wooning en Schuuren , als mede de Werktuigen, Gereedfchappen en het benoodigde Vee, van wegens de Directie in natura en niet in gelds waarde bekomen. Doch geduurende het eerlte half jaar zal Na hij