Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 ZAAMENS PRAAK over

ten de landen tegen overval gedekt worden, en dezeïven onder water te zetten is een der zekerde middei len. Dit lot trof ook de Landerijen in Zeeland, en daarin deelde de fraaije Buitenplaats van Cats. Daarbij kwam nog, dat hij om andere zaaken in Procesfen ingewikkeld raakte, die hem noodzaakten naar den Haag te vertrekken, om die met ernst door te zetten. Ten dien tijde werdt hij tot Profesfor of f Ioogieeraar in de Rechten beroepen aan de Hoogefchool te Leijden, maar ondemisfehen werdt hij Penfionaris der ftad Middelt::

ZESDE LES.

W. Vader gij zeide dat Cats Penfionaris der ftad Middelburg werdt, ei lieve zeg mij, wat beteekenthet een Penfionaris te zijn.

V. Zeer gaarne voldoe ik aan dat verlangen. Na de omwenteling van het jaar 1705. is dat ambt, gelijk ook dat van Raadpenfionaris, waarvan ik firaks even fpreeken zal, afgefchaft. Het woord Penfionaris zet men letterlijk over een loontrekkend Raadsheer. Hooft, een man, die zich zeer wel op den aart der taaie verftond, zette althans dat woord zo over, en ik weet het 11 niet kragtiger te vertaaien. Gij moet egter niet begrijpen, dat loontrekken fchandelijk is, al klinkt het zo wat laag. Dat zal dan eerst fchandelijk worden, als alle lieden van verdienden te gelijk zo rijk worden, dat zij geene onderiteuning van de overige leden der Maatfchappij behoeven. Een Penfionaris dan was zodanig een Perfoon, die, door de Regeering eener ilad aangefield werdt, om voor zeker jaargeld haar in vourk kcr-

Sluiten