Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ciaan.

den MARQUIS DE POMBAL. 13 tigfte zaaken, en van hem eischte, dat hy vn met eene genoegzaame bekwaamheid, en meer boe* k. dan gemeen verftand begaafd behoorde zyn. ~~

Eene ftaatkundige gebeurtenis, voorge- voidoevallen in het begin van 't jaar 1760, deed ning>°pentveel eer aan de beftieringe van den Graaf van ven ckfor

Oeyras. — Dit was de aankomst van Mi- ^

lord Kinoul te Lisbon, Pair van Schotland, den aan gezonden door het Hof van Londen, in hoe- Lisbon" danigheid van buitengewoon Ambasfadeur, vooreen om aan het Hof van Portugal eene openbaa- l™e™e{ga re voldoening te geeven van de befpottinö;, gezag ge.

in het voorgaande jaar aan deszelfs gezag ge¬

daan. — De üngellche Vloot, gecommandeerd door den Admiraal Boscawen, had op de Kust van Lagos, eenige Franfche fchepen onder bevel van den Heer Clue, genomen, en in brand geftoken. — De Portugeefche Minister had zig hooglyk beklaagd over deeze geweldige fchending van het Regt der Volken, en eindelyk Engeland tot herftel van zyn verzoek overgehaald. —> Milord Kinoul kweet zig van zyne Commisfie in een plegtig Gehoor, welk de Koning hem gaf en verontfchuldigde best mogelyk de onbedagte Hap der Engelfchen. ——* Deeze gebeurtenis, gelyk wy reeds gezegd hebben,

verftrekte tot veel eere voor carvalho.

Intusfchen zullen wy hier niet onderzoeken, of het werklyk aan hem alleen is, dat men deeze verdienste moet toefchryven, en of hy, zo als wy hem reeds afgemaald hebben, genoeg behendigheid, en genoeg fchranderheid bezat, om eene Natie, wiertrotschheid haare magt evenaarde, tot zulk eenen verne-

de-

Sluiten