is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften van den marquis de Pombal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aao REGTVAARDIGINGS

men zonder uitftel tot zyn definitief vonnis zou voortgaan.

Het Geregtshof van dè Inquifitie, dus gezien hebbende, het Proces van den misdaadigen; de dagvaardigingen hem aangedaan; de antwoorden en de verklaringen; de onderrigtingen, welke hem gegeeven waren, zo werd befloten en beflist, dat gemelde misdaadige overtuigd was, door de geregtlyke bewyzen, en door zyne eigene verklaaringen, van den misdaad van kettery, van te hebben verzierd gezigten en bovennatuurlyke woorden , en andere byzondere gunsten van God, om voor een heiligen gehouden en geacht te worden; en uit dien hoofde,werd hygeoordeelt en verklaard als een ketter, en vyand van ons Heilig Catholyk geloof, als een fchynheilige en bedrieger, bekennende, vernieuwende, en leerende verfcheiden ketteryen.

' De misdaadige vervolgens vernomen hebbende , dat de nieuwe vreugdebedryven , waarvan hy het gerugt gehoord had, de bewyzen waren van de onuitfpreeklyke vergenoeging der getrouwe Portugeezen voor de uitmuntende weldaad, welke de Godlyke goedheid aan dit Ryk vergunt had, door aan hetzelve eenen manlyken erfgenaam te geeven in het huis van zyne doorlugtige Monarchen, verzogt hy een gehoor, met oogmerk, om zig van deeze gelegenheid te bedienen, om zyne gewoone verzieringen geloof by te zetten. —— Hy deed deswegens groote klagten, dat het Geregtshof van de Inquifitie zyne