Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de weenende vrouwen.

Jijles in , en trekt altijd de aandacht, yooral wanneer iemand in zijn volle kragt, zonder j voorafgaande krankheid fterft, is men begeerig te weeten , hoe zo iemand gefteld is , welke blijken hij geeft van vreeze des doods, of van eene gemoedigde geestgefteldheid. Men hoort gaarn of hij iets , en wat hij fpreekr. Zulke zullen ook onder deze aanfehouwers geweest zijn, en dit kan, wanneer het met verftand gefchiedt, altijd nuttig zijn, waarom het niet te wraaken is. Vooral zou er bij 'c fterven van Je sus veel tehooren, en veelte zien zijn: het groote gerucht, dat van Hem was uitgegaan, zijne zonderlinge daaden, hebben zekerlijk zulke nieuwsgierigheid meer dan gewoon gewekt , vooral daar ten tijde der feestvieringe , Jerufalem zo vol van menfchen was.

Maar er zijn ook zulke , dje door de aandoening zelve , hoe fchrikbaarend ook , tot het bezichtigen van zulke tooneelen , gedreven worden, — Pijnigende aandoedingen, hoe zeer wij er van afkeerig zijn, hebben voor 't gevoel fomtijds iets aantreklijks, en van dien aart is althans het medelijden: ziet men iemand zwaar lijden, al is het fchuldig , maar voornamelijk als het fchuldeloos is, men gevoelt een verborgen aandrift, om zijne eigene traaB § nen

XLtV

Overdenk.

Sluiten