is toegevoegd aan uw favorieten.

Gesprekken en overdenkingen, over het lijden en sterven, van [...] Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jesus bidt voor zijne vijanden. 107

6us vertegenwoordigde zich,meer dan wij kunnen doen,oneindig meer,hoe het vlekloos oog dat alles ziet, deze misdaad aanfchouwde ; niets was billijker geweest dan dat ftraffe zonder uitftel dit fchreeuwend onrecht onmiddelijk achtervolgd , en de wraak des hemels daar door openbaar geworden ware ! Te midden van zijne fmerte gedenkt Hij aan 't ijsfelijke van zo een ftrafgericht, daarom begeert Hij van zijnen Vader, dat althans niet haastlijk het oordeel over deze booze daad mogr gefchieden, maar dat er afwending van dit ijslijk wee genadig zou verleend worden. Daar door begeert de biddende lijder dat zij tijd van berouw en bekeering mogten hebben : Hij zag voor uit hoe Hij verheerlijkt zou worden, hoe zijn euangelie onder Jood en Heiden zou werden verkondigd; Hij trooste zich met die heerlijke uitkomst, dat zijne zaak daar door ftond ge rcchtvaardigd te worden , en dat er dus dc kragiigfle bewijzen zouden voorhanden zijn; om te erkennen dat Hij de Godsgezant, Godf groote Zoon zelf was ; daar door zouder, nog veclen zijner vijanden , nog veelen dei misleiden in 't hart getroffen worden , er inet gevoelig naberouw voor God in de fchuld vallen, om van 't bederf bevrijd te worde». Ja , mij dunkt met alle de aandoeninger

vai

XLW.

DEAK.

1 l