Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3^ Dagboek van

en Noordzee tot aan de Kanarifche Eylanden incluis , het zy in den oceaan of de Middelandfche Zee * zal de teimyn zyn zes weeken naa het bovengemelden tydflip.

Drie maanden van de gemelde Kanarifche Eylanden af tot aan de linie Equinoctiaal.

En laatftelyk zes maanden aan de andere zyde der linie , en in alle andere deden der Waereld , zonder uitzondering of nader befclrryving van tyden of plaatfen. &e.

Manvoor die byzondere perfoonen onder haare vyanden , welke zy als haare gouaflaaven in dienst heeft ; welk veragtelyk foort van volk zy ook onder de Hollanders heeft; en welke voor goud of ffchoone beloften ten behoeve van de Engelfchen. Landverraders enLandvernielers zyn.

(cc) En een verlangen om het nadeel , dat zy door verras/sng zouden lyden , voortekomen. Wat monfter zeggen fommigen , is het, wiens mond ftout genseg is , om zulke logentaal , zulk eene vervloekte en verfoeyelyke geveinsdheid onbefchaamd voorttebrengen! Hoedurft

eene Regeering, die den nnniten eerbied of ontzag voor Goddeiyke of menfckelyke regten heeft,

fpre-

Sluiten