is toegevoegd aan uw favorieten.

De Leydsche stedemaegd en haeren getrouwen burger.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 166 ):(

ren, Thefauriers, en Gecommitteerde Raad, envoorge/efen de hier nevenftaande Refolutie.

De Heeren Burgermeesteren in Conftderalie genomen hebbende de inconvenientien, welke zouden kunnen exteren door het af (Ier ven van een Burgermeester, waar door Heeren in eenige Commisfie van weegen deeze Stad fittende,in hunne rang zouden werden geprcejudicieert, cf hunne Commisfien hy geval, voor een feer korten tyd, zouden moeten quiteren, hebben goetgevonden aan da Heeren van de Correfpondentie voor te dragen, of men niet op getyken voet, als in het Ptan van de Correfpondentie wegens het t'kuys roepen van eenprafiderende Burgermeester is gefield, niet vast zoude flellen, dat een Heer, in eenige Commisfie zittendet tot Burgermeester zal worden verkoren, en dat ingevalle het fterfval voor den Eerften Mey komende te vallen, dezelve Heer zyne Commisfie zal moeten quitteren ; dog «naar den Eerften Mey vallende, dat als dan zyn Commisfie zal mogen Continueren, en zulks precys met den geftelden dag moeten bepaalt blyven : dog echter tnet dien verfiande, dat hier in niet begrepen is de jegenwoordige Commisfie in de Oost-lndijche Compagnie, mis zynde mits dezen aan den Heer Simon van Ger ven, om zyn rang te behouden , met eenparigheid van ftemmen in de Correfpondentie geaccordeerd, om de'firigu~ liere dienften aan de ingezetenen dezer Stad gedaan , en in ftaat zynde (vermits in de Equipage gezeeten is) zulks verder te continueren , dat clezelve Heer , ingevalle tot Burgermeeste* dezer Stad mogte worden verkooren , zyn jegenwoordige Commisfie zal moogen behouden, en hy dezelve voor een geheel Jaar, ofte voor tn 'ndcr tyd het Confulaar zoude kunnen bekleeden, mits dat zyn rang hebbende verkreegen, en in deze Commisfie willende Continueren, niet weder tot Burgermeejizr verkoren zal worden, dat ook dit bovenflaande 'zig ook niet verder als tot het eynde dezer lopende Cotmmsfie zal extehderen.

Aldus