Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ë d ü i e Steenen. 495

met den grootften eerbied , in de Schatkamer van de Domkerk te Genua bewaard en niet alleen voor een Smaragd gehouden, waar ook gezegd werdt door de Koningin van" Sciieba aan den Koning van Salomo pre-* fent gedaan te zyn. Dat meer is, de Heiland zou uit hetzelve het Paafchlam met zyne Discipelen gegeten hebben! De Genueezen hadden het , uit de Belegering van Csefarea in Paleflina, in 't voorst der Twaalfde Eeuw, medegebragt, volgens den Aartsbisfchop van Tyr, die zelf aan de echtheid twyfelde. t'Is ondertusfchen zeker, dat hetzelve, in den jaare 1319, op een Befluit van den Senaat Van Genua, geduurende de Belegering dier Stad , aan zekeren Kardinaal verpand werdt voor eene fomme Gelds, bedragende twaafhonderd Marken Gouds; welke Somme, twaalf Jaaren daar na, hem door de Stad is goed gedaan. Het is van één Stuk. zeshoekig , veertien en een half Duimen op 't breedfte, byna zes Duimen diep, en een Kwartier Duims dik van rand, hebben twee Ooren , waar van het ééne is gebroken. Met veel voorzigtigheid is het verbooden , hetzelve te behandelen, of 'er met eenig Metaal aan te raaken ; mogende het niet vertoond worden , dan met een Koord hangende aan den Hals van den Priefter, daar toebeftemd, en niet dan met uitdrukkelyk verlof der Regeeringe. De Prinfen Cor-

s 1-

III. Deel. III. Stuk.

1T. AroESi»

VIL

rloofD-

ïmaragd.

Sluiten