Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34 )

maallge Regenten, die in 't openbaar favoriseerden het verdërfelyke fysthema, om Engeland in de hand te werken, aan de Natie blooteJings te herinneren: op dat dezelve niet uit het oog mogen verlooren raaken, om naar dezelve een behoorlyk onderzoek te doen, en de onderzoekingen te hervatten, die reeds geëntameerd waren, zo als dat van de mislukte expeditie naar Brest, die men by de zo genoemde gezegende omwenteling gefmoord, en de begonnen procedures geanulleerd heeft.

Wy keeren dus weder tot de, op den 3ofteR September 1788. geconcludeerde Refolutie, van den 25ften penning in te voeren, uit welke zekerlyk importante fommen zyn ingekomen, en, zo men naar gisiinge fpreeken mag, circa 55 & ƒ 60,000,000; zynde 'er als toen gevol-gelyk een genoegzaame tyd verloopen, federt de demisfie van den Raadpenfionaris van Bleiswyk, die, zo als wy vermeenen, ook reeds afJyvig was, om tot dezelve te'kunnen overgaan , en die als nu ook zo zeer niet in 't oog loopen zoude; te meer, daar maar weinige Regenten der goede Steden, die op dien tyd nog niet geremoveerd waren, kennis konden draagen van de gezegden van den gewezenen Raadpenfionaris, en zulks we! zorgvuldig voor het oog van de Natie, die het meest by den bloei en welvaart van den Lande, en vooral van de fituatie van s'Lands Cas, geïnteresfeerd was, gecacheerd wierd. Want in één Jaar tyds, daar het Land., door hunne wederrechtelyke handelwyze, tot rust en vrede was wedergekeerd, en men dus geene extraordinaire kosten had moeten maaken, ten be-

zwaa-

Sluiten