Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m )

ryeh en aangerechte plunderingen der goe. de Ingezetenen by hunne komst in 'tLand, en ook voornaamentlyk voor de beweezen dienften van de gezegende Omwenteling; waar men , volgens hun eigen gezegden , ' de vinger Gods zo mcrkelyk in befpeuren konde, te hebben helpen effeótueeren en tot ftand brengen.

Den 31 Oclober vindt men, dat door Gelderland geproponeerd is , Zyn Hoogheid te autborifeeren om met agt a tienduizend man troupes de militie te renforceeren, en om het vyfde Battaillon van Waldek over te laaten komen. Waarop geconcludeerd is hetzelve te Hellen in handen van de Leden , gecommitteerd om te rapporteeren over het overneemen van Duitfche troupes, om daarop reguard te flaan.

Dus tot merkelyk bezwaar weder voor den Lande, het geen de Staaten alleen proponeerden , of uit laffe vrees voor een Contra-Revolutie, of om te gerieven de Vues van hunnen geliefkoosden Stadhouder; die altoos door dezelve Staaten getracht had een augmentatie der Landmagt door te zetten. Den 2 November vindt men de Refolutie op de Propofitie van Gouda, om een gouden gedenkpenning te laaten vervaardigen, zinfpelende op de zo fpoedige als gezegende Omwenteling van zaaken en herftelling van het Vorftelyk Huis van Oranje; en daar dezelve ten uiterften bewonderde het wys beleid en bedaarden moed van den regeerenden Hertog van Brunswyk Lunenburg, dien bet God Al-

mag*

Sluiten