Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 )

De Reden leert het, en de ervaarnis zal het flaaven,

Men blyft, waar de ondeugd heerscht, ook zonder meester, flaavea«

De fchoonfte Vryheidsboom, hoe ryk alom geplant,

Gaf, zonder zeeden, nooit de Vryheid aan een Land.

't Is ydel, met den naam van Broederfchap te fpeelen,

Zo lang het hart nog wrokt, en wraak de ziel kan ftreelen».

Arist! hoe zeer een Volk de pooging zich verklein',

Men wordt door kracht van deugd alleen Republikein!

En nu, wat zal ons hart op nieuw voor haar doen blaaket?,

En ons, in haar bezit, de Vryheid waardig maaken?

Wat zal ons krachten tot een nieuwe fchepping bién,

De weelde bannen, elk verachtlyk wit doen vliên,

Den losgeborften ftroom van duizend driften ftremmen,

Vooral den fnoodaart in zyn listig weeffel temmen,

Die, voor 't belang des Lands gevoelloos als een rots,

Zich ftout in 't kleed vertoont des waaren Patriots?

In 't kort, dien grooten pligt eens Burgers doen betrachten:

„ Doe aan uw' evenmensch, wat gy van hem zoudt wachten^

„ Dat elk zo zeer niet zie op 't geen hem zelv' betreft,

,, Als wel bedoel 't geen 't heil van 't Algemeen verheft?'"

Zal dit de Wet alleen , ook waar zy zich ziet eeren?

Wat kan de beste Wet? Bewysbre daaden weeren.

Wat zeg ik! weeren? ligt flechts ftraffen, en misfchien

Een' enklen door den fchrik aan 't misdryf doen ontvliên;

Maar reikt zy immer tot dat aantal donkre daaden,

Die, fchoon verborgen, 't heil eens Volks niet minder fchaadea.

De veerkracht rooven aan de hechtfte maatfehappy,

Den moed verlammen in het hart der Burgery,

En elke pooging, die 't gebouw des Staats moest fchraagen ,

Tot fchandlyke eigenbaat en zelfbelang verlaagen?

Het beste Wetboek in het magtigst Ryksgebied

Voorkomt altyd 't verval van deugd en zeeden niet,

Kon febaars de weelde, en nooit haar wis gevolg beletten».

Ach! Rome, Rome zonk , pok by de fchoonfte Wetten!

En nu, waar eens die pest in alle ftanden woedt,

Wat kan de Wet? men trapt haar ftrafioos met den voet.

Sluiten