is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkwaardigheden uit het leven van Jesus. Volgends de vier evangelisten in overeenstemming gebracht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÜIT HET LEVEN VAN JESUS* 42$

tnen de vermaningen met trotschheid verwerpt, en den beftraffer haat! Ach! die rampzaligen ! Gewaar* fchuwd gaan zij naar het verderf: en er blijft geene ontfchuldiging, geene hope van beterfchap, voor hun over. Ons evenwel moet dit niet affchrikken, om onze medemenfchen te vermanen, te waarfchuwen, en, waar wij kunnen, te beftraffen. Mogelijk doen wij nut, gelijk nathan bij david deed: en wij zullen dan een' mensch van het verderf hebben gered. Doch, al moest ook, eenigermate, het lot van johannes den Dooper het onze zijn, wat nood? Een Profeet in de gevangenis is toch beter en zaliger, zegt seiler, dan eene wellustige vrouw op den Troon. Zij , die het lichaam dooden , kunnen toch de ziel niet dooden. Het bloed der onfchuldig vermoorden roept om wraak bij god, die de onfchuld kroont , en den vervolgden , om der gerechtigheid wille , eene aanzienlijke plaats geeft in het Koningrijk der hemelen. Hunne gedachtenis blijft in zegening : en, al fterven ze onder beuls handen, de vrienden van god, hunne ftille hoogachters, of openbare aanhangers, geven door woorden en daden een verëerend getuigenis van hunnen Vroomen wandel , en van hunnen zaligen dood , gelijk wij hier in de discipelen van johannes zien. H.] •

Toen de leerlingen van johannes dit vernamen, gingen zij heen, (om hunnen getrouwen Leeraar dezen laatften pligt te bewijzen,) en droegen zijn lijk, (na verkregen verlof,) weg, en begroeven hem. — Vervolgends begaven zij zich tot jesus, en verhaalden hem dit droevig geval.

[jo-