Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(34)

geeringswyze onfwyfct, want het eene gezag ma:igd, bedwingd enh.ud het ander in toom i in eene eenvoudige Monarchie zyn de middelen tegens het kwaad fchielyker, egter heef!, zy haare gebreeken. Dus blykt het reeds, dat 'er in het Burgerlyke niets is, dat van alle gebr eken vry is , de beste Regeeringswyze is derhalven, die de mensch heeft Puffen dor f de' jur. Nat et Gent. lib VII Cap 5 § 13, 14. en de offic. lib. II Cap 3 § 12 berispt de gemen;de Regeringswyzsn, fchoon ten onregie, als onregelmatig en hy bewyst niet. dat dezelve ftryden, tegens het oogmerk van yder Regeering, dat is het algemeene welzyn ; wy zien in tegendeel Duitscbland bloeien , alwaar de Keizer met de Keurvorften als edelen, de Ryksvörften, Gnaven, en Bisfehoppen, èn zommige Kcizcrlyke Rykfteeden het hooge gezag voerdt.

In aloude Tyden, wanneer het hooge gezag nog by niemand berustte maar by het volk by wien het burgerlyk gezag eigemlyk gebooren is. (ZieWoLFF inftit. Jur. Nat. et Gent § 97.4. 979. konde het volk, het hooge gezag onder eene willekeurige voorwaarde en bepaaling toeftaan , maar wanneer 'er geen bepaaling m den overdragt der Regeering is , heef: de Oppergebieder alle regt aan zich, dat het volk voorheen hadj want indien het alle regten niet had willen overdraagen , zoude het het gezag niet overgegeeven hebben: de Oppergebieder, fchoon het regt hem zuiver overgedraagen is, word hy aan de grondwetten der Natuur verbonden , als die uit de Natuur der Burgery en het beftaan van eene burgerlyke Regeering voort vfoeiën, en dus onder de Regeering begreepen worden , dit kan genoegzaam beweezen worden, wyl aHe tegeering, tot algemeen welzyn ingevoerd is, en de opperlte Gebieder moet

der-

Sluiten