is toegevoegd aan uw favorieten.

Emile, of Verhandeling over de opvoeding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de Opvoeding. h Boek* IIƒ

ten den ouderdom, de gezondheid, de kundighe* den, en alle de begaafdheden, welke vereischt worden, om aan zyne opvoeding te arbeiden, en die te beftuuren van het oogenblik zyner geboorte af, tot den tijd, wanneer hy een volkomen man geworden zijnde, geen anderen leidsman, dan zich zelven, zal noodig hebben. Deze leerWyze acht ik nuttig, om voor te komen dat een fchryven die zich zelven mistrouwt, zich niet in harsfenfchnnmen verliest; want, zoo dra hy zich van de gewoone handelwyze verwydert, heeft hy van de zyne maar de proef te nemen op zynen kweekeling; eh dart zal hy* of de lezer voor hem, wel ras ontwaar worden, of hy de voortgangeh der kindsheid, en den lo0p welke aan 't menfchelijk hart eigen is, al of

niet volst. , Zie daar 't geen ik in alle de zwarigheden, welke zich opdeden, heb tragten te doen. Om het boek niet nutteloos te vergrooten, heb ikmy vergenoegd , met de grondbeginfels, wier waarheid door een ieder gevoeld moet worden, alleen terneder te Hellen. Maar, wat betreft de regels, welke konden fchynen eenig bewijs noodig te hebben» die heb ik allen op mijn Emile, of op andere voorbeelden, töegepast, en ik heb in zee, n« bvzonderheden doen zien, hoe dat gene, L wJk ik voorftelde, ter uitvoer gebragt konde woraeni dit is ten minften het plan, dat ik my heb voor gdnomen te volgen, 't ftaat aan den Lezer te beöor* deelen 3 of ik 'er wel in gefiaagd ben. . Van daar komt het, dat ik in 'f eerst Weinig Vört H a &