Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *5 )

door de Admiraliteit op de Maas, twee pr.asmien aanbieden , ieder van ƒ 525-: - voor de opgaav van de beste middelen, om het Zeeweezen te verbeteren, welke praemien naderhand tot iooo ducaaten zyn verhoogd; Niet-: tegenftaande dit alles wierd den Prins dagelyks, aangevallen door allerlei fchotfchriften; dan, de Slag op Doggersbank, den 5 Aug. 1781, moest, naar 't redelyk aanzien, de argwaan weggenomen hebben, want, hy liet die Helden, tot zyn eigene kosten, befchenken met keurige Medailles, ten blyke, dat zyn ziel ten vollen met 's Lands zaak was ingenoomen; 1 maar alle deeze zaakenwaaren zonder kragt , het libel, aan 't Folk van Nederland, en de Post van den Neder -Rhyn, en foortgelyke, hielden de argwaan, omtrent zyn Hoogheid, gaande; fchoon dat nu het Hof van Holland, den 2oFeb., 1782, aan de Staaten over het een en ander klaagde, zo is zulks nogtans van geen genoegzaam effect, geweest; zyn Hoogheid, zonder zich hieraan te kreunen, droeg intusfchen alle mogelyke voorzorgen, ten einde voor de laagen der Vyand beveiligt te blyven; hy gaf de Vloot, opnieuw, order, om Zee te'kiezen, dan, dezelve kwam eerlang weder binnen , alzo de Engelfchen hun ontweeken waaren ; Hy gaf nieuwe beveelen, om werkzaam te blyven, dan, dit alles was niet voldoende, om hem van de laster, die dagelyks toenam, te bevryden; het geval van Brest op den, 21 Sept., bragt hier niet weinig aan toe; ja, had zeer veele voor zyn Hoogheid onaangenaame gevolgen, maar de Prins gaf, den 7 Oer., een memorie, ter Algemeene Staats - vergadering over, waarin hy verflag deed van alle zyne verrichtingen; deeze memorie heeft vee-B 5 len

Sluiten