is toegevoegd aan uw favorieten.

Pathologica chirurgicalis, of Heelkundige ziektekunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ho 'HEELKUNDIGE

op de bereid wordende plaats aandringt en geweld oefent, dan begrypt men ligtelyk de meerdere mogelykheid' van de Breuk. Het Schermfchool inzonderheid geeft daar van een voldoenend voorbeeld; nademaal dewyde vooruit Hap de Liefch - fpleet geweld aandoet en verwydert , terwyl de fterke lighaamsbeweeging, in een' fïaande geftalte, en doorgaans over eene zyde gedraait, de Ingewanden met geweld nederwaarts perfen, ja, door hetgeduuriggeweldig op den grond nederzetten van het in werking zynde been , fchokkende beweegen derwaarts, werwaarts de ftrekking der beweeging zig uitftrekt, namentlyk op de gelpanne Liefch - fpleet zelve. Zoo word ook met de fterke agterover buiding van het lighaam, onder dezelve oefening, het Peesagtig uitfpanfel, terzyden het zwaardsgewyze Kraakbeen gefpannen en uitgerekt, waar door het verZwakt word, en gelegenheid verfchaft aan de aanperfende Maag om zig te verplaatfen. En kan de zamenwerking van twee fchaadelyke Magten de mogelykheid van de Breuk vermeerderen, de voorgefcbikte hoedanigheid tot dezelve kan ook dikwiis zoo verre gaande zyn, dat 'er nauwlyks, opdat een' Breuk tegenwoordig worde, eenige andere werkende magt word ivexeifcht, als de gezonde Zwaarte en beweeging der Ingewanden zel-