Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|oo HEELKUNDIGE

zeiver Gebreken ontfpruiten uit het gemis der hoedanigheden , welke een ieder van deezen verdicht.

§• DCCXLIV. En, dewyl de Chyl niet In de Eerfte Wegen blyft, maar van daar overgaat in de Tweede , namentlyk - in de Melkvaten Vafa latlea, en daar langs in den algemeenen flroom der Vogten, opdat zy de verloore hoeveelheid van onze Vogten zoude herftellen, en dus ftrekken ter onderhoudinge van het leeven , zyn derzelver ziekelyke hoedanigheden niet alleenlyk bepaalt in de Eerlte en Tweede Wegen aantedoen, maar dezelve worden ook overgcbragt tot alle de Vogten in 't gemeen; ja de Kwaadzappigheid is wel meeft zyn oorfprong verfchuidigt aan de kwalyk geiteltheid der Chyl, nademaal uit dezelve het Bloed, en alle andere Vogten gemaakt worden»

§. DCCXLV. De voornaamfïe Ziektens dan der Chyl zyn gelegen : ten ïite, in derzelver Scherpheid; en ten 2de, in derzelver Taai-of Lymerigheid. De Scherpte is verfchillende, namentlyk: de Chyl is ten ifte, zuur; ten 2de, wrang zuur; ten ^ de, rottend en (tinkend; en ten ^de, olyagtig, en garftig.

(j. DCCXLyi.

Sluiten