is toegevoegd aan uw favorieten.

Burgerlyke en handelkundige geschiedenis van de Engelsche volksplantingen in de West-Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER W E S T-I N D I E N. 8j

toornde Almagt te verwerven (V); want het gaat vast, dat hunne godsdienftigheeden minder beftonden in de uitboezemingen van dankbaarheid, dan in de afbidding van rampen ; — doch hierin waren zy niet onderfcheiden van het overige des menschdoms, 't zy in de oude, het zy in de nieuwe waereld. Wy allen kunnen weldaaden vergeeten , fchoon wy om genade fmeeken. Vreemd egter is het, dat dezelfde fchryvers , die hen van ongodistery befchuldigen, hen ook, in het zelfde oogenblik, van veelgodery en afgodendienst betichten.

Ongodisten waren zy zeeker niet; en fchoon zy de leere van zuivere godistery niet aankleefden, was egter hunne afgodery op omftandigheeden gegrondvest, welker zedelyke invloed, ik denk, dat tot hier toe nog niet genoegzaam bekend is. Daar hunne godsdienftigheid, gelyk wy gezien hebben , niet uit dankbaarheid , maar uit vrees, gebooren werdt; daar zy minder gevoelig waren voor de goedheid, dan verfchrikt door de oordeelen van den Almagti-

gen;

fe) Lafitau, tom. I. p. 179. Rochefort» c. XJIt. p. 472. Du Tertre, tom. II. p. 366.

F 2

ft

3 O £ K«

II. iOOFDIT.