is toegevoegd aan uw favorieten.

Burgerlyke en handelkundige geschiedenis van de Engelsche volksplantingen in de West-Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER W È S T-I N D I E N. 85

bemiddeling zy zich minder afzichtig hoopt te maaken in het oog van het opperwezen. Aan deze zyn hunne godsdienstplegingen toegewyd, aan deze hunne gebeden ingericht ; en wyl wy de blindheid van deze arme wilden beklaagen, en juigchen in onze eige voortreflykheid ten dien opzichte; laaten wy niet vergeeten dat in de meest befchaafde tydperken van het menfchéïyk verftand (vóór het licht der openbaaring zo gunstryk verfpreid was) een gelyk bygeloof door de verfchillende volkeren der Heidenfche waereld gepleegd werdt; waarvoor misfchien geen zo fterke verdeediging Was te maaken als voor de Caraïben (*).

Deze waarneemingen, egter, Ioopen alleen over de beste zyde van hunnen godsdienst, de eerdienst naamelyk van weldaadige godheeden. Een donkerer bygeloof heerseht 'er ook nog onder alle de onverlichte inwooners dezer gewesten; want zy gelooven niet alleen in het beftaan van demons en booze geesten; maar zy doen hun

door

(*) Is het zogenoemd verlicht Christendom dan zo geheel vry te pleiten van ditCaraïbisch bygeloof?

F 3

r.

boek; iïi

HOOFDST.