Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

BOEK III.

HOOFDST.

O) Martyr.

Ia3 GESCHIEDENIS

En ook was het in het geheel niet, ten allen tyde, aan het volk geoorloofd daar in te treeden, en by onvoeglyke gelegenheeden het vreeslyk voorwerp hunner aanbidding te naderen. De Bohitos geheten zich hunne booden en tolken te zyn, en door de uitwerkingen hunner gebeden de gevaaren , die zy vreesden, af te keeren. De plegtigheeden, die by deze gelegenheeden plaats hadden, hoe grof belagchelyk, waren wel afgemeeten, om het priesterlyk gezag uittebreiden, en de onderwerping van het volk te vestigen. Ten zelfden einde voegden de Bohitos, by hun heilig dienstwerk, de oefening der geneeskunde, en zy hadden ook het voorrecht om de kinderen van den eerften rang op te voeden (q) — een vereeniging van invloed, die,zich uitftrekkendetot de naaste en dierbaarfte betrekking, beide van dit en een volgend leven, hun gezag onwederfpreelyk maakte.

Met zulk een magt by het priesterfchap mag men veilig onderftellen, dat de vereeniging van kerk en ftaat niet minder

naauw

Sluiten