is toegevoegd aan uw favorieten.

Burgerlyke en handelkundige geschiedenis van de Engelsche volksplantingen in de West-Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

35 O E tt'

II. HOOFDST.

Il6 GESCHIEDENIS

(tegen zyne verwachting, en misfchien tegen zyne wenfchen aan, op de minzaamfte en hartelykfte wyze ontvangen en onthaald zynde), keurde hy het noodzaakelyk eenigzins den gemaatigden te fpeelen, door het voorgeeven, dat hy eene handeling met het hoofd der Charaïben kwam openen, om het Land te koopen. Hy gaf den inwooners (zegt Du Tertre) eenige mesfen en handbyhn*en een groote hoeveelheid glazen kraaien, behalven twee flesfen brandewyn voor het opperhoofd; en dus (gaat hy voort) wierdt het eiland volkomen aan de Franfche natie door de inwooners zelfs by wettigen verkoop afgeftaan! — Naa deeze aanmerklyke onderhandeling , is het niet te verwonderen, dat de Franfchen de weigering der arme Wilden, om dit verdrag te bekragtigen, moesten aanmerken, als hardnekkigheid en opftand.

Du Parquet, dus eene Volkplanting op Grenada gefticht,en eene fterkte tot deszelfs befcherming gebouwd hebbende, liet het bewind over het eüand aan eenen zyner bloedverwanten, genaamd Le Compte, een man, volgens Du Tertre, die zeer byzondere gaaven voor het beftuur van

zaa.