Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H O S P I T A A L E N.

al

Dat deze landwind, bezwangerd met de vochtige rotte uitwaasfemingen van de moerasfen, de oorzaak dezer koortfen was, bleek klaar, want alle de plantagien, die in deszelfs ftreek Honden, waren ongezond; terwyl die, welke 'er buiten gefegen waren, fchoon op eenen zeer kleinen afftand, by uitftek gezond waren, en de zieken herftelden als zy naar deze toegezonden werden. —<■ Op het vertoog, het welk de Heer hu me deed, van den ftaat van dit Hospitaal, werd het verlaaten, en een ander te Port-Royal opgerigt.

Een ander voorbeeld van denzelfden aart werd my verhaald in July 1771, door den Schildknaap j. gr ah am, die in het Eiland Granada een landgoed had. — Kort nadat de Engelfche troepen op het eind van den laatften Oorlog van dat Eiland bezit namen , werd een gedeelte foldaaten gezonden om te verblyven in eenige huizen van de plantagie van den Heer rochard, die op een' droogen opgaanden grond gelegen was , en op de windwaardszyde van het eiland, en werd daarom gehouden voor eene zeer gezonde ligging. — Alle deze foldaaten ftierven 'er, het gene men daar aan toefchreef dat zy tweeëntwintig mylen op eenen dag gemarcheerd hadden, om tot die plaats te komen* — Een tweede, en een derde gedeelte werd agtervolglyk gezonden om die zelfde kwartieren te betrekken; en, om te ontgaan het gene men gemeend had, dat de oorzaak was van de koorts, die voor het eerfte gedeelte zoo doodelyk geweess was , kreegen zy order om over de tweeëntwintig mylen een marsch van drie dagen te maaken; niettemin ondergongen zy allen hetzelfde lot. — Deze herhaalde rampfpoeden maakten den bevelvoerenden Officier bedagt om andere

oor-

Sluiten