Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o DOODENLYST

Olof blackhart, een arts en urinalist, die veel geld heeft nagelaten; een zyner vrienden, ook een arts, verweet hem zyne kwakzalvery, en zeide, dat hy te verftandig was te willen beweeren, dat hy iets vreemds uit een glas helder water konde zien; gy weet 'er niets af, zeide blackhart:in ieder glas zie ik ten minsten altoos een fcheJling, en zulks is voor my voldoende.

Johan bornak,een vreemdeling, die, barrevoetsch, uitgerammeld van honger, te Bergen kwam, en het gedeeltelyk door kruipende en fmoufen wegen, gedeeltelyk door een ryk huwlyk, zo verre gebragt heeft, dat hy fchatryk wierd, en toen zo trotsch was, dat hy de eerden der ftad met den nek aanzag: en fchoon hy, te Bergen komende, voor een ftuk roggenbrood over een' ftok had gefprongen, was by in de laatfte dagen zyns levens zo brooddronken, dat hy beweerde, dat 'er in gantsch Bergen noch kok noch keukenmeid gevonden wierd, die een fchotel eeten goed konde gereed maaken; hy liet dus een' kok uit zyn eigen land koomen, die hem alle fpyzen volgens den fmaak van zeker hof moest bereiden; hy ftierf aan de gevolgen van 't overladen van zyne maag door 't eeten van een paftei van papegaaijentongen, dewelke hy met veel kosten uit Surinamen ontvangen had, en dewelke reeds, gelykde artzen zeggen, bedorven was geweest, doch waarvan hy, om de raarheid van de fpys, overmaatig fmulde; hy ftierf kinderloos. Zyn broeder slenderhinke bornak , die vervolgens is overgekomen, om 't nagelaten geld te haaien, en ook reeds daarmeê vertrok-

Sluiten