Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

% 31 £

dc jongen te voeden, tot dat zy zeiven kunnen grazen. Maar ten aanzien van dc leeuwen, by voorbeeld, cn andere verfcheurende dieren , dewyl de moeder van hare prooi alleen de jongen niet genoegzaam zoude kunnen verzorgen, trekt het manneke mede voor hun op de jagt , en de maatfchappy onder hen duurt, zo lang het voor de jongen noodig is. Hetzelfde bemerkt men byna in alle vogelen. Is dit niet een taftbaar bewys, dat de Schepper den dieren eenen natuurlyken trek tot de geneugten der minne inplantende , tevens de mate der gevoeligheid geëvenredigd heeft, aan 't geen het welzyn en de behoeften van dc jongen der verfchillende foorten noodwendig vorderden , cn aan de moeite welke dc vader en de moeder te dien einde hadden te ondergaan ?

Ik vertrouw , Milord , dat het gezegde genoeg zal zyn, om U het geheim der Natuure te doen begrypen, cn U te doen merken welke voordeden de menfch trekt uit zyne natuurlyke gefteldheid , met betrekkinge tot het vermaak. Is dit niet toereikend om den Schepper te dezen opzigte te regtyaardigen , en den menfch te leeren , dat

zo

Sluiten