Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x6 n

Art. VI.

Het Departemetn zal bëftuurd worden door vijf Beftuurders, welke allen gehouden zijn, twee jaaren te fungeeren , zullende het eene jaar twee, het andere jaar drie van hen aftreden, terwijl de eerfte reize drie bij loting zullen aanblijven.

Art. VII.

Zo dikwijls alsde bijzondere huishoudelijke fchikkingen of het belang der zaaken het vordert, zal het den Beftuurderen vry ftaan, bui. tengewoone Vergadering van het Depaicement te beleggen, en zullen telken reize weinig dagen na het ontfangen der puncten van befchrijving, zo voor de gewoone als buitengewoone algemeene Vergadering, de Leden des Departements moeten worden bijeen geroepen om hunne afgevaardigden tot de algemeene Vergaderingen te benoemen, en van den nodigen last te voorzien, gelijk ook dezelven zullen worden befchreeven, veertien dagen na het afloopen der gewoone en buiten-; gewoone algemeene Vergaderingen, tot het aanhooren van het verflag dier Gecommitteerden,

Sluiten