Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 57 )

om aan Zulima een befchaafde opvoeding te geeven, waarvan zy door de woestheid van haar geboorteland zig fteets verftooken gezien had: in der daad de natuurlyke geestvermogens van deeze jonge fchoonheid hielpen niet weinig om die oogmerken te doen gelukken, zoo dat men zeggen mag dat Zulima in dén ouderdom van agtien Jaren bereids alle die volmaaktheden van geest en lichaam bezat, welke haare kunnejby het mannelyke geflacht zoo aantrekkelyk maakt. De ontvdigedaad van óeSultanne haarbefchermfter, hierop gevolgd zynde, wier den Grooten Heer voer de eerfte maal een oog van liefde op haar perioon en welhaast wierd zy tot Sultanne Favorite in plaats van dé overledene met algemeene toejuiching verkooren; zederd bleef zy geftadig het hart van den Sultan bezitten en regeerde door haar Verlknd en omzichtig gedrag met een onbepaald gezach het voilielyk vrouwentimer, waarin doorgaans verbazende kuiperyen onder de meest begunftigde vrouwen plaatshebben, in een woord Zulima, die een doodelykehaat tegen de Rusfen, als vyande van haar Vaderland, had opgevat, befchermden den Groot Vizier in alle de uiifteekende voorrechten en onbeperkte gezachvoering aan zyne waardigheid verknogt, ja wat meer is onderftaande opentlyk by den Sultan de heimelyke oogmerken van deezen oorlogzuchtige man om aan Rusland den oorlog te verklaren, ten einde met eene onzachelyke Legermagc de Chrim en was het mogelyk Wallachyen te herwinuen , dog de Roomfche Keyzer gelyk bekend is tot hulpvandealleenheerfcheresfevan dat Ryk bygefprongen zynde vcrydelden den eerften veldtogt die zo veruitziende pogingen; Intusfchen bewerkte Zulima zoo wel door bedryging als door Liefkozingen by den Grooten Heer, dat den Ru^fifchen gezand volgens gebruis in de Zeeven Toorens wierd opgeflooten, dac de vreedebreuk met Rusland onmiddelyk doorging en dat vervolgens den Groot Vizier het opperbevel over de Turkfche Legerbende bekwam.

Terwyl de Staats-Pen van Europa reikhalsde, om van Landfchap te verwisfelen, bevond ik my genoodzaakt mynen Tubus van Conftaminopokn na elders te verplaatfen, met inzicht orn Da v<%

Sluiten