Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER KOM. V. s3f

gebracht worden, nu de Tabernakel opgericht, en de fegerfchikkïng in orde gebracht was. — Dus werdt den lsraïdten eerbied voor het Heiligdom, en voor den Godsdienst, die daar in geoefend werdt, ingeboezemd.

Vs. 6.] Ik heb hier in de vertaaling eene kleme omfchrijving-moeten gebruiken, om den zin klaar te

maaken.

vs. 9. 10.] Deze verzen zijn in de gewoone overzetting even onverftaanbaar, ' als de voorigen, volgends" mijne vertaaling hebben zij geene opheldering nodig. —Het wordt aan elk vrijgelaten, om met zijne heilige gaven en gefchenken, welken Priester hij wil, te bevoordeelen,,'

vs. 11.] Omtrent deze bijzondere wet van de overfpelige vrouw, die door ontrouw van haaren man was afgeweken,moeten wij het volgende aanmerken. Vooreerst, men moet hier alles beöordeelen naar de oosterfche zeden, volgends welken de rechten der mannen omtrent de vrouwen in 't gemeen grooter gerekend worden, dan bij ons. — Ten tweeden, het gebruik dezer wet diende enkel, in gevalle de man wel zeer waarfchijnlijke reden voor zijne ijverzucht hadt, maar geene bewijzen van de ontrouw der vrouw kon 'magtig worden. — Ten derden , dat alles hier zoo ftaatlijk en plegtig wordt ingericht, dat men niet ligt vermoeden kan,dat eene zich zelve fchuldig kennende vrouw het tot dit uiterfte kon laten komen, gelijk wij dan ook in het geheele Oude Testament geen voorbeeld ontmoeten, waar in deze wet van het iiverwater ten uitvoer is gebracht. — Ten vierden,

de-

Sluiten