Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126" KORTE AANMERKINGEN

fchoonen loopkring van vruchten. De vijgeboom heeft in Palceflina verfcheiden maanden lang vruchten, die de ééne de anderen vervangen. In de vlakte van Jiz~ teel vindt men, dechts ééne maand uitgezonderd, het gantfehe jaar door, vruchten aan den vijgeboom.

vs. 15.J De Hoofdleere der Fabel is: Niet ligt zullen wijzen en deugdzamen zich waagen aan den moeilijken post, om anderen te regeeren. — De bijzondere toepasfing maakt jotham zelf in de volgende verzen. — En hier is hij bijtende, hij vergelijkt abimeléch bij een' doorndruik, laat hem op zijne armhartige befcherming fnoeven, en voorfpelt de wraak van den dwingeland bij den minden inbreuk op zijne geweldige magt.

vs. 18. Zeventig.'] Eigenlijk waren 'er maar 69 gedood , doch jotham noemt het ronde getal, hij alleen was dechts ontkomen.

vs. 20.] Deze vloek is dipt vervuld geworden, gelijk het overige van dit hoofdstuk, leert.

vs. 21. Beër.] Men meent, dat dit dezelfde plaats zij, die thans nog Bir genoemd wordt, niet verre benoorden Jerufalem op den weg na Sichem. — De naarijver van de dammen Efraïm en Juda liet den laatden niet toe, zich aan abimeléch te onderwerpen, en bezorgde eene veilige wijkplaats aan jotham.

vs. 22. Over Israël.] Dat is , gelijk wij reeds zeiden, over de Israèliten , die hem, met de Sichemiten, verkozen hadden.

vs. 23. Een tweedragt.] Letterlijk: God zondteen' beozen geest enz. Zeker! daar is geen boozer geest, dan de geest van tweedragt in een land, waar door

Ove-

Sluiten