Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vyfde Boek. 229

fhchts gering, en hingen van het derde , 't welk het grootfte en naar de gedaante des bergs Xrifeis geheeten was , af. in plaats van dit bejaard gebouw had Frederik 1. nu fchier een eeuw geleeden, op dezelfde plek een zwaar en fterk kafteel van gehouwen fteenen laaten oprichten. Ue Kapel deezer vefting, die door een' Monnik van de nabuurige Ciflercienfer Abdy Kusferfhl bediend wierd, gebruikten de Keizers en Koningen van het Zwaabfche geflacht gemeenlyk om de Ryksinfigniën te bewa.ren; en fchoon zy die wel eens met zich naar Italien en naar elders namen, wanneer zy aan de veiligheid van Trifels wantrouwden, bevonden zich echter deeze fieraafien thans op dit flot, en wierden er door den Bevelhcbbei Filips Baron van Falckenltein uit naam des jon. gen regeerenden Hertogs in verzekering gehouden. Zy beftonden uit de kroon van Ka rel den Grooten, den fcepter, den Ryksappel, den ring, twee zwaarden met derzelver fche den, den Keizerlyken mantel, 3 gouden fpooren, eene Albe van wit fluweel, twee fcharla ken roode kousfen, twee fchoenen met ftee nen vercierd, een ftuk van het kruis des Zalig maakers, benevens een goud kruis, een' tanj van johannes den dooper, de fpeer van St Maurits, en éénen der nagelen, waarmede Chris tus aan 't kruis gehecht wierd (ff). Het bezit va:

all

(0) H*bb&un 240 feq. Busschings Erdbefehr. Au Trifels.

K 3

I255:-

figniën in.

1 1

Sluiten