is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Agtste deel, beginnende met de aanstellinge van prinse Maurits [...] in't jaar 1584; en eindigende met de overdragt der Nederlanden aan Izabella Klara Eugenia [...] in't jaar 1598.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I44 VADERLANDSCHE XXXII.Boek,

Voorflag van den EngelfchenRaad Bodlei aan de Staaten.

Henrik gelegenheid uit, om de hulp, den Staaten toegefchikt tot ontzet van Hulst, te rug te houden. Elizabet, die den minlten onderftand, welken men , van hier, aan Frankryk zondt, met afgunftige oogen aanzag , drong, van den anderen kant , federt eenigen tyd , op de betaaling van 't gene men haar fchuldig was. De Staaten vonden ïig dan dikwils bedremmeld, en buiten ftaat, om Frankryk en Engeland, te gelyk, genoegen te geeven. Zy zogten, om uit deeze zwaarigheid te geraaken , een vast verbond van onderlinge befcherming met beide de Ryken te fluiten : en hunne Gemagtigden traden , ten deezen einde, in Lentemaand, eerst met den Engelfchen Raad van Staate, Thomas Bodlei, in onderhandeling. Bodlei lloeg voor, als uit zig zeiven „ dat de Koningin en de Staaten „ zig verbinden zouden, om met Spanje in ,, oorlog te blyven, geene vrede maakende „ dan met wederzydsch goedvinden. Dat ,, de Staaten hunne Oorlogsfchepen by de „ Engelfchen zouden voegen , wanneer de „ Koningin befluiten mogt, Spanje, te wa„ ter , te beoorloogen. Dat zy , daarente„ gen, zouden verzoeken, om een goed ge„ tal van Engelfchen in hunne foldy te mo„ gen houden. En om der Koninginne, ook „ wegens haare agterftallen, genoegen te gee„ ven, moesten de Staaten haar, jaarlyks, zo „ lang zy leefde, een gezantfchap toezenden, „ om haar, op haaren geboortedag, te bedan„ ken voor den onderftand, den Landen be„ weezen; haar, of haaren opvolger, daarbe„ nevens,zo langde oorlog duurenzou,eene

„ jaar-