is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Vyftiende deel, beginnende met het jaar 1679, en eindigende met de verheffing van den prinse [...] van Oranje, tot koning [...] van Groot-Britanje, in't jaar 1689.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LX. Boek. HISTORIE. 44S

deele van het Roomfche geloof; en over eenen toeleg, om de Keurvorften te dwingen, om zynen Zoon, Jozefus, te verkiezen tot RoomsenKoning. Al het welke den Koning, zynsoordeels, regt gaf, tot hetopneemen der wapenen. Om egter te toonen, dat hy de Vrede lief hadt, boodt hy aan „ het twintigjaarig Beftand te very, anderen in eene Vrede, mids men hem geene „ moeite maakte, over 't verfterken van Hun„ ningen en Fort Louis aan den Ryn. Ook „ moest Filipsburg, welkhy, voor'tuitkomen „ der Oorlogsverklaaringe, reeds belegerd hadt, „ geflegt, en dus den Bisfchop van Spiers over„ geleverd worden , zonder dat men 't immer „ wederom zou mogen verfterken. In gelyken „ ftaat, en op gelyke voorwaarde, wilde hy Fry„ burg wederom overgeeven aan den Keizer. „ Ook zou hy zyne troepen uit het Keulfche „ trekken , zo dra de Paus den Kardinaal van „ Furftemberg voor Aartsbisfchop erkendhadt: „ waarna hy , met den Kardinaal en met het „ Dom-Kapittel, bedagtzyn wilde op midde„ len om den Prinfe Klemens en den Keurvorst „ van Beieren te vrede te ftellen. De eisch „ der Hertoginne van Orleans wilde hy, binnen „ 't jaar , door wederzydfche Gemagtigden , „ laaten beflegten , en de overige gefchillen „ verblyven aan de uitfpraak van den Koning „ van Engeland en den Staat van Venetië. „ Op deeze voorwaarden, kon de Keizer vrede „ hebben, mids hy ze aanvaardde, voor't einde „ van Louwmaand naastkomende (ƒ)."

Op

J&uy°Üz D" MoN7 Corps Diplom. Tom. VII. P. II. *. !?» Holl. Merc. yan iöii8. tl. C<j.

üS8ft;

Dri (laar, :e gelyk, :enige voorwaardenfin Vreie voori