is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Vyftiende deel, beginnende met het jaar 1679, en eindigende met de verheffing van den prinse [...] van Oranje, tot koning [...] van Groot-Britanje, in't jaar 1689.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

446 VADERLANDSCHE LX Boek,

f683.

Aanmerkingenop deeze Oorlogsverlclnatint»

Lodewyl de XIV. bemagtig Filipsbur en andere Steden in Duitschland.

Op't uitkomen deezer Oorlogsverklaaringe, verwonderden veelen zig,over derzelver inhoud. Men vondt vreemd, dat het Franfche Hof, onder de beweegredenen tot den Oorlog , telde den eisch der Hertoginne van Orleans op een gedeelte der Paltfifche nalaatenfchap, zonder te kennen te geeven , dat men den gewoonlyken weg van Regte, vrugteloos, was ingeüaagen, om de gegrondheid van deezen eisch te ftaaven. Ook was 't iet ongewoons, de voorneemens des Keizers, om Frankryk te beoorloogen, en om zynen Zoon Roomsch Koning te doen verklaaren, te hooren opgeeven als redenen, om hem met de wapenen aan te tasten. Te vorderen, eindelyk, dat Filipsburg geflegt werdt, om dat het, waftt deeze reden werdt 'er van gegeven, zeer gelegen was, om op den Franfchen bodem in te breeken ; fcheen veelen vierkant aan te loopen tegen de befcheidenheid , die onder de Vorften plag plaats te hebben alzo alle Grensplaatfen dienden, of om zig zeiven te befchermen, of om den vyand te befchadigen, naar 't de gelegenheid vorderde Qg). Van wege den Keizer zeiven, werdt de Franfche Oorlogsverklaaring, eerlang, met deeze en diergelyke redenen, wederlegd (A). Doch Lodewyk de 'XIV. ftoorde zig niet aan deeze aanmerkintgen. Hy hadt reden om te verwagten, dat Sverfcheiden' Mogendheden, en de Keizer in 't byzonder zig, eerlang , verzetten zouden tegen de zogenaamde hereenigingen, van welken hy zig , na 't iluiten der Nieuwmeegfche

Vr§-

Burnet V»l. I. p. 771. Lh) Zie Muil. Merc. yan i$88, tl. 02 cn%i