Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 44 >

Hij daar toe buiten ftaat was, alzo Hij alle lopen, de cijfers, bevoorens bij Hem berustende geweest, vernietigd hadt, of'fchoon bepaaldelijk naar waarheid, echter van dien aart was, dat hetzelve een ongunstig vermoeden zoude kunnen verwekken, als of Hij daar door de gelegenheid zoude hebben willen coupeeren tot zodanige verantwoording, als waar toe Hij, uit hoofde zijner voorige Amptsverrigting, zoude kunnen geroepen worden; dat Hij, als een gedetineerde perfoon , bepaaldelijk' op de aan Hem voorgefielde vraagen geantwoord hadt, zonder meerder; dat de Leden van het Committé de vraagen anders hadden behooren interichten, om agter de zaak te koomen , als bij voorbeeld: of Hij geen middel wist, om de brieven in questie te ontcijfferen , den inhoud te doen weeten, of iets diergelijks , en dat Hij wel genegen was, de nodige ontdekking ten dien einde te doen, maar verlangde te weeten , welk gebruik de opgenoemde Leden daar van zouden vermeenen te moeten maaken. De Burgers Kops en den Appel gaven Hem hierop tot antwoord, dat zij dezelve provifioneel ter kennisfe van het Committé zouden moecen brengen; doch lieten tevens hunne uiterlte verwondering blijken, dat Hij zodaanige ontdekking niet 's avonds en daags te voor en aan Hun gedaan hadt, terwijl het uit hun gehouden discours duidelijk blijkbaar was geweest, dat «ij van Hem , ingevolge hun last, verlangden te weeten het middel, om de meergemelde brieven te ontcijferen, ofichoon zij niet,bepaaldelijk dat woord gebruikt hadden. Hier op gaf Hij te kennen, hier in zwarigheid te hebben gemaakt, en nog te maa-

ken.

Sluiten