Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21»

HEELKUNDIGE

i Niet voor den aden Augustus, konde ik de drekG(lel , voor geheel geneezen verklaaren , en hoe naauwkeurig ik ook-op dien tyd he/vel, ('t welk zeer ingetrokken was , maar echter nog voor een gedeelte als eene losfe lap, ter plaatze der gewezene breuk , nederhong) onderzocht ,zo konde ik niet ontdekken , of het perkoneum, of breukzak , binnen 't zelve (waar aan ik echter niet twyfele) bevat werd.

Reeds den laden Augustus, konde zy haare gewoone bezigheden weder hervatten; de breukband bepaalde de ingewanden binnen den built, en zy was volkomen herfteld.

Niet tegenftaande nu haare geneezing reeds vol. trokken was , heb ik evenwel met de behandeling, die dezelve uitgewerkt had , tot heden aangehouden, (alleenlyk heb ik het dagelyksch clyfleren aan 't einde van laatstgemelde maand , achter wege gelaaten,) om reden dat ik buiten dien, voor eene nieuwe openberfting der drekfiftel, en doorperfing der ingewanden, op de oude plaats, vreeze; zy is weder tot volkomene krachten herfteld, zo dra men haar meer voedzaame fpyzen heeft laaten toedienen.

De behandeling welke ik ter geneezinge gevolgd heb , is gedeeltelyk door fommigen , inzonderheid den beroemden richter, voorgefchreevcn , en

op

Sluiten