is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

SOEK.

i

j <

i

i

1

t

z I ri )( v

Z|

ao2 GESCHIEDENIS

De Muskaat is meer of min volmaakt, naar gelang van den ouderdom van den boom , den grond, het planten en aankweeken. De zulke die nog fnsch, vet en zwaar zyn, en geftooken zynde een olyagtig zap uitleveren, zyn t meest geagt. Zy bevorderen de fpysverteenng , verdryven de winden en verlïerKen de ingewanden.

DeMaatfchappy betaalt negen Huivers voor het pond Foeli en voor het pond Nooten een en een achtfte ftuiver: zy heeft zich verbonden om op deeze voorwaarde alles , wat men haar kan leveren, te ontvangen.

Buiten deeze kostbaare Specery , * heerscht

Srnhfkf ï^ïf T Banda' gelyk °P alle de Molukfche Eilanden , eene verregaande on-

frugtbaarheid. Men vindt 'er het overtollige niet dan ten koste van het noodzaaklyke. De Natuur kant 'er zich , als 't ware, tegen het jouwen van allerlei Graangewasfen. De Saju, zynde het merg van een boom van midelbaare grootte vervult 'er de plaats van het >rood even gelyk de wortel van de Maniok n Zuid- Amerika : uit de takken druipt een ■ap, welk den gewoonen drank der inwooneen uitmaakt; het is fmaaklyk in 't gebruik n gezond. '

Vermids dit voedzel niet toereikende zvn Z\°ri d;.IE"°Pe*"ai > die zich op de lolukfche Eilanden gevestigd hebben , heeft ien hun vergund , leevensmiddelen te haa■n van Java, van Macasfar, of van het zeer rugtbaar Eiland Bali. De Maatfchappy zelVe sndteenige Koopmanfchappen na Banda ogtnans loopen de onkosten van dit Gouveri

ne-